Likvidace okolních vesnic
Likvidace části obce Rudolice
Při likvidace starého Mostu byl jako náhrada za zrušené silnice, železnici, řeku Bílinu, rychlodráhu Most – Litvínov a další inženýrské trasy vybudován tzv. Koridor inženýrských sítí. Východní část tohoto koridoru zasáhla kromě území starého Mostu také část území v katastru obce Rudolice a sem zasahovala mimo Koridoru inženýrských sítí také výstavba nových obytných obvodů Mostu. Výstavba se tak prakticky v celém rozsahu dostala na území Rudolic na pravém břehu řeky Bíliny mimo několika objektů mezi tratí ČD a starou silnicí č. 15 a objektů „Na samotě”. Likvidace proběhla v roce 1971.
Náklady na demolici části Rudolic dosáhly celkové částky 8 416 059,- Kčs.

Likvidace osady Velebudice
Osada Velebudice, situovaná poblíž jižního okraje města Mostu, byla jednou z nejstarších vesnic na Mostecku. První dochované písemné zprávy jsou ze 13. století. Ve vlastnictví města Mostu zůstala tehdejší obec až do konce feudalismu. Přibližně v tomto období získala správní samostatnost, trvající až do konce 2. sv. války. V roce 1960 byla přičleněna jako osada blízké obci Skyřice. Od roku 1971 až do likvidace byly Velebudice součástí Mostu.
K 30. listopadu 1973 bylo ve Velebudicích trvale přihlášeno 82 osob. Likvidace této osady proběhla v roce 1976. Celkové náklady na demolice dosáhly 7 809 349,- Kčs.

Likvidace obce Skyřice
Obec Skyřice se nacházela ve zvlněné krajině jihozápadním směrem od Mostu. První dochované písemné zprávy jsou z roku 1391, ale podle archeologických nálezů se předpokládá osídlení už v prehistorické době. Po volbách v roce 1897 byly Skyřice samostatnou obcí, v roce 1960 byla Skyřicím přičleněna osada Velebudice.
K 30. listopadu 1973 bylo ve Skyřicích trvale přihlášeno celkem 105 osob. Likvidace obce proběhla v roce 1976. Celkové náklady na demolice dosáhly 9 815 557,70 Kčs.