Tyto stránky jsou zpracovány na základě bakalářské práce z roku 2000, kterou jsem obhajoval při závěrečné bakalářské zkoušce na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Je tomu více než 35 let, co začalo stěhování obyvatel a brzy poté byla postupně zlikvidována stará část města Mostu. Stalo se tak z důvodů potřeby vytěžit zásoby ložiska hnědého uhlí, které se v tomto místě nacházelo ve velkém množství. Po roce 1989 se změnou společenského režimu se opět začalo diskutovat o tom, zda likvidace celé staré části Mostu byla nutná a zda přinesla ten efekt, který se od ní očekával.

Předloženými fakty bych chtěl přispět k objasnění nedávné historie mého rodného města a mým cílem je to, aby si návštěvník těchto stránek udělal svůj názor na to, zda starý Most měl ustoupit těžbě hnědého uhlí či nikoliv.

Bc. Jaroslav Červenka