Harmonogram likvidace starého Mostu
Koncem roku 1965 bylo zahájeno stěhování rodin a následně poté začaly demoliční práce. Počátek celé akce provázela řada závažných nedostatků a obtíží, které spočívaly hlavně v nemožnosti zajistit plynulý postup vysidlování starého Mostu vlivem nevyhovující skladby náhradních bytů v novém Mostě.

Vysidlování a za ním postupující demoliční činnost byla umístěna do dvou demoličních prostorů (1 a 2) a bylo navrženo rozdělení celého území starého Mostu na tři dílčí části – fáze I, II, III.

Likvidace proběhla v tomto časovém sledu:
I. fáze – do konce roku 1967
II. fáze – v letech 1968 až 1970
III. fáze – po roce 1970 až do úplné likvidace starého Mostu.

V letech 1965 až 1970 byla vysidlována území starého Mostu nacházející se v obou demoličních prostorech (1 a 2).

V demoličním prostoru 1 to bylo v místech:
- kde urychlené uvolnění území bylo vyžadováno proto, aby mohly být zahájeny práce na otvírce lomu Most jako výchozí situace pro budoucí stavbu Koridoru inženýrských sítí (v místech uhelné substance)
- pro uvolnění prostoru ke stavbě provozních objektů nového závodu Ležáky (lom Most).

Účelem současně prováděného vysidlování obyvatel v demoličním prostoru 2 bylo, aby uvolňování území starého Mostu bylo koordinováno s postupem realizace náhradní bytové výstavby v novém Mostě.

V letech 1965 až 1970 byly takto postupně vysídleny všechny obytné objekty v územích I. a II. fáze likvidace starého Mostu. Další údaje přibližují časový postup stěhování rodin do nového Mostu a postup provádění demoličních prací v těchto územích.

1) Území I. fáze likvidace:
Stěhování obyvatel: Bylo zahájeno v roce 1965 a ukončeno v roce 1968. Celkem bylo přestěhováno 767 rodin.
Demoliční práce: Byly prováděny na celém území I. fáze. Ojediněle zde byly zpočátku vynechány jednotlivé objekty širšího společenského významu ponechané v užívání proto, že do té doby nebyly za tyto objekty vybudovány náhrady a situované v místech, která nebyla zasažena výstavbou provozních objektů lomu Most nebo kde báňská činnost byla zahájena později. Dále šlo o objekty přechodně užívané jako zařízení staveniště nebo objekty administrativy lomu Most.

2) Území II. fáze likvidace:
Stěhování obyvatel: Bylo zahájeno v roce 1968 a ukončeno v roce 1971. Přestěhováno bylo celkem 1178 rodin.
Demoliční práce: Byly prováděny v části území II. fáze likvidace. Jejich ukončení nastalo v roce 1971. I v této oblasti se nacházely objekty, které bylo nutné po určitou dobu zachovat až do vybudování náhrady.

3) Území III. fáze likvidace:
Stěhování obyvatel: Bylo zahájeno v roce 1971 a trvalo až do úplného vysídlení starého Mostu v roce 1977. Přestěhováno bylo celkem 2313 rodin.
Demoliční práce: Území bylo situováno na obou březích řeky Bíliny. Zasahovalo oba demoliční prostory (1 a 2) a zahrnovalo kromě středu města i větší část okrajových území na severní a jižní straně starého Mostu.

Postup vysidlování a demolice starého Mostu byl závislý na:
- počtu náhradních bytů plánovaných v jednotlivých letech pro účely vysídlení
- postupu náhradní výstavby průmyslových objektů a provozoven ve Velebudicích a Sedlci
- postupu výstavby objektů vyšší vybavenosti a administrativy podniků v novém Mostě
- uvolnění území v trase přesunu Děkanského kostela ve starém Mostě.

Podnikem, který organizačně zajišťoval veškerou přípravu demolic a vysídlení na území starého města Mostu, byla specializovaná organizace vytvořená v rámci Sdružení Severočeských dolů Most s názvem „Výstavba koridoru Most“, později přejmenována po vzniku koncernu SHD (Severočeské hnědouhelné doly, koncern Most) na „Inženýrskou koncernovou účelovou organizaci Most“ – IKÚOM, v roce 1987 sloučenou do podniku „SHR - Rekultivační výstavba Most“, jehož nástupcem je dnešní akciová společnost „Rekultivační výstavba Most, a.s.“.

Podnikem, který prováděl demolice ve starém Mostě byly Báňské stavby Most (fáze I – III), Vojenské stavby Praha a další. Demolice byly prováděny v tzv. demoličních územích. Tento postup byl výhodný nejen z hlediska efektivnosti, ale i z hlediska výhodnosti použití nejvhodnějších technologických postupů. Tam, kde to připouštěla místní situace, bylo maximálně používáno trhavin. Jinak se používala i mechanická a strojní zařízení. Demolice rozebráním konstrukcí a snesením zdiva byla používána výjimečně.

K 1. dubnu 1987 byly definitivně ukončeny všechny destrukční práce na povrchových objektech a podzemních inženýrských sítích a území bylo předáno podniku Doly Ležáky Most.

Postup demoličních prací

I. fáze likvidace (do roku 1967)

Demoliční úsek

Ulice

Popisné číslo domu

Náklady

(prostor)

(náměstí)

(objekt)

na demolici

1 dem. úsek

Vrchlického

1231, 1232, 1243, 1244

40 524,00 Kčs

2. dem. úsek

Vrchlického

1327, 1329, 1358, 1365

Palackého

1370, 1371, 1389, 1390

130 513,98 Kčs

3. dem. úsek

Chomutovská

616, 1066, 1078, 1090

Vrchlického

1258

67 909,39 Kčs

4. dem. úsek

Chomutovská

633, 674, 707, 716, 728

68 652,23 Kčs

5. dem. úsek

Chomutovská

320, 641, 697, 713

55 822,35 Kčs

6. dem. úsek

Chomutovská

321, 505

60 576,79 Kčs

7. dem. úsek

Chomutovská

322, kostel

68 453,38 Kčs

8. dem. úsek

Chomutovská

607, 727, 800

37 938,08 Kčs

9. dem. úsek

Chomutovská

643, 660, 984

79 434,51 Kčs

10. dem. úsek

Chomutovská

700, 753, 884, 885

52 860,75 Kčs

11. dem. úsek

Chomutovská

717, 718, 848, 849, 882, 883, 891

47 068,70 Kčs

12. dem. úsek

Chomutovská

773, 794, 815

32 661,39 Kčs

13. dem. úsek

Za střelnicí

927, 1195, 1238

19 057,79 Kčs

14. dem. úsek

Chomutovská

489

Za střelnicí

721, 822

17 498,39 Kčs

15. dem. úsek

Chomutovská

447

61 486,58 Kčs

16. dem. úsek

Chomutovská

316, 317, 645, 1028

45 307,31 Kčs

17. dem. úsek

Chomutovská

318, 319, 474, 469, 601

42 561,78 Kčs

18. dem. úsek

Chomutovská

656, 863, 877

28 278,55 Kčs

19. dem. úsek

Na novém světě

387, 1395

5 994,37 Kčs

20. dem. úsek

Klostermanova stezka

799, 1709, 2364

8 198,06 Kčs

21. dem. úsek

Chomutovská

1909

Na novém světě

1910, 2296

12 032,47 Kčs

22. dem. úsek

Chomutovská

472, 605, 714, 1168

62 826,96 Kčs

23. dem. úsek

Chomutovská

685

15 941,18 Kčs

24. dem. úsek

Chomutovská

563, 980

29 307,06 Kčs

25. dem. úsek

Klostermanova stezka

145

Na novém světě

163

5 528,15 Kčs

26. dem. úsek

Na výsluní

253

5 041,32 Kčs

27. dem. úsek

Na výsluní

2629

4 945,26 Kčs

28. dem. úsek

Žižkova

1688, 1689

36 574,93 Kčs

29. dem. úsek

Žižkova

711, 1264

30 452,05 Kčs

30. dem. úsek

Roosveltova

314

Chomutovská

315

Žižkova

482, 726

43 540,68 Kčs

31. dem. úsek

Roosveltova

688

Žižkova

689, 706, 1043

50 045,64 Kčs

32. dem. úsek

Žižkova

678, 679, 1004

51 130,20 Kčs

33. dem. úsek

Zámecká

331

Žižkova

524, 894

Roosveltova

525, 553

53 558,76 Kčs

34. dem. úsek

Zámecká

479

Roosveltova

526

Žižkova

539

46 716,15 Kčs

35. dem. úsek

Žižkova

313, 1152

47 071,50 Kčs

36. dem. úsek

Žižkova

634, 1213

34 489,14 Kčs

37. dem. úsek

Hradní

1109, 1141, 1204

29 704,94 Kčs

38. dem. úsek

Žižkova

538, 1140, 1259

45 460,51 Kčs

39. dem. úsek

Hradní

1204/II

18 930,56 Kčs

40. dem. úsek

vodárna

15 277,34 Kčs

41. dem. úsek

Novosvětská

1353, 1372, 1373, 1690, 1783,

1877

35 356,99 Kčs

42. dem. úsek

Chomutovská

897, 928, 942, 971, 1129

Novosvětská

1163, 1164

53 635,26 Kčs

43. dem. úsek

Pod Hněvínem

1470, 1471, 1735, 1736

Chomutovská

1734

69 482,12 Kčs

44. dem. úsek

Pod Hněvínem

1335, 1337, 1339, 1472

Novosvětská

1857, 1873

72 172,85 Kčs

44a. dem. úsek

Pod Hněvínem

1345, 1347, 1682, 1784, 1811

Novosvětská

1776

44 845,60 Kčs

45. dem. úsek

Pod Hněvínem

1305, 1306, 1309

34 890,63 Kčs

45a. dem. úsek

Pod Hněvínem

1317, 1336, 1344, 1348, 1374

57 783,32 Kčs

46. dem. úsek

Palackého

1318, 1695, 1800, 1985

69 386,64 Kčs

47. dem. úsek

Palackého

1311, 1314, 1321, 1328

61 984,13 Kčs

48. dem. úsek

Palackého

1233, 1324, 1340, 1381, 1837

69 123,36 Kčs

49. dem. úsek

Chomutovská

615, 628, 690

Zámecká

2334

65 188,25 Kčs

50. dem. úsek

Chomutovská

997

68 699,32 Kčs

51. dem. úsek

Chomutovská

323

J.K.Tyla

756, 856

54 595,80 Kčs

52. dem. úsek

J.K.Tyla

391, 464

49 929,07 Kčs

53. dem. úsek

J.K.Tyla

819, 880, 881

41 925,73 Kčs

54. dem. úsek

J.K.Tyla

888, 1568

66 578,70 Kčs

II.fáze likvidace (období let 1968 - 1970)

Demoliční úsek

Ulice

Popisné číslo domu

Náklady

(prostor)

(náměstí)

(objekt)

na demolici

1. dem. prostor

Kabátnická

52, 112, 113, 115, 118, 119, 122,

125, 126, 127,128, 129, 629

Pod hradbami

131, 143, 477

Kostelní

132, 144, 146, 148, 149, 166,

167, 168, 169, 170

Žižkova

567, 955

Chomutovská

561, 587

Kulová

111, 257, 258, 260, 261, 262, 263,

264, 1608, 1712

Dobrovolců

150, 162, 259, 486,

683, 1176, 1177

U jeptišek

69, 254, 651, 771, 1000

Fučíkovy sady

900

Šmeralovo náměstí

255, pravoslavný kostel,

nádraží ČSAD, 265, 266, 267

Ždanova

268, 269, 270, 271, 272

2. dem. prostor

S. Čecha

1142, 1144, 1145, 1148, 1149,

1150, 1151, 1166, 1180, 1181,

1210, 1211, 1212, 1220

K. Liebknechta

812, 830, 851, 865, 1131, 1167,

1182, 1216

K. H. Máchy

1127, 1155, 1156, 1160, 1162

K. Marxe

970, 992, 993, 969, 1132, 1133

Teplická

598, 603, 608, 618, 682, 692, 704,

723, 744, 751, 824, 825, 829, 850,

859, 860, 890, 991

A. Sovy

905, 906, 1050, 1052, 1093,

1098, 1099, 1100, 1101, 1112,

1128, 1432, kolářská dílna

J. Wolkera

964, 1005, 1039, 1042, 1049,

1051, 1057, 1058, 1059, 1063,

1135, 1158, 1199, 1239, 1240

J. A. Komenského

931, 967, 1002, 1053, 1085, 1127,

1136

Sibiřská

737, 1021, 1091, 1095, 1120,

1172, 1431, 1575

Lidická

1077, 1083, 1113, 1117, 1855

3. dem. prostor

Havlíčkova

248, 356, 357, 358, 359, 360,

428, 705, 532, 1017

Koněvova

467

Tyršova

619, 620

Kpt. Jaroše

621, 622

2 821 710,16 Kčs

III. fáze likvidace (po roce 1970 až do úplné likvidace starého Mostu)

Demoliční úsek

Ulice

Popisné číslo domu

Náklady

(prostor)

(náměstí)

(objekt)

na demolici

X. dem. území

A. Sovy

871, 1206, dílna, stavebniny

353 197,00 Kčs

XI. dem. území

Thälmannova

úprava demoličního prostoru

Vančurova

úprava demoličního prostoru

200 750,88 Kčs

XII. dem. území

Kostelní

9, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141

Z. Nejedlého

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Kostelní náměstí

21, základy Děkan. kostela

a zvonice

246 785,96 Kčs

XIII. dem. území

Čs. armády

453, 879, 1006, 1019

R. Luxemburgové

1406, 1407, 1711

121 116,26 Kčs

XIV. dem. území

R. Luxemburgové

709, 1763, 1764

Čs. armády

699, 770, 774

Fučíkovy sady

1727, 1748, 1765, garáže

Oblouková

309, 310, 311

184 086,54 Kčs

XIVa. dem. území

Oblouková

292, 303, 304, 305, 306,

307, 308, 1270, 1310, garáže

V. I. Lenina

293, 432, 433

188 005,58 Kčs

XV. dem. území

S. Čecha

1072, 1082, 1086, 1094, 1096, 1146

Henzlova

1060

K. Marxe

1844

108 226,57 Kčs

XVI. dem. území

Henzlova

1191, 1200, 1201, 1369,

K. Marxe

1223, 1296

S. Čecha

960, 1185, 1209, 1218

Slepá

896, 1375, 1378, 1384, 1385

212 451,90 Kčs

XVII. dem. území

Teplická

684, 695, 696, 785, 1012

Henzlova

1044, 1069, 1070, 1076, 1159

S. Čecha

1061, 1067, 1170, 1205, 1252

K. Marxe

1031, 1040, 1074, 1157, 1263

274 474,92 Kčs

XVIII. dem. území

J. Svátka

914, 921, 953

nám. prof. Groha

973, 1986

M. Gorkého

926, 998, 1075

Průběžná

946, 962, 966

112 479,78 Kčs

XIX. dem. území

Lidická

898, 901, 902, 913, 917, 932, 957

J. A. Komenského

924, 925, 994

nám. prof. Groha

907, 933

J. Nerudy

918, 922, 923, 965, 1010

176 116,71 Kčs

XX. dem. území

úprava parkovací plochy

55 887,70 Kčs

XXI. dem. území

Dr. Bendla

1303, 1485, 1585, 1728, 1759

318 667,00 Kčs

XXII. dem. území

Kamenná

693, 767, 846, 847, 870, 872, 887,

889, 950, 985, 986

U Běly

869, 1014, 1062, 1111, 1198

288 943,34 Kčs

XXIII. dem. území

Barvířská

97, 99, 436

Chomutovská

98, 424, 450

Balbínova

1823, kryt

141 547,00 Kčs

XXIV. dem. území

Pařidelská

426, 1425, sklad nábytku

K. Liebknechta

1503, 1504, 1691, 1692, 1813, 1824,

1825, 1833, 1835,

montážní místo ZP-2500

1 293 558,00 Kčs

XXV. dem. území

K. Marxe

1981, 1982, 1983, 1984, 1987

K. H. Máchy

1988, 1989

102 983,67 Kčs

XXVI. dem. území

U hřiště

586, 653, 659, 666, 671, 673, 823, 831

nám. Dvouletky

1178, 1186,1188, 1192, 1193, 1230

94 418,09 Kčs

XXVII. dem. území

Husova

410, 911, 938, 1313

U hřiště

523, 574, 625, 626, 630, 672

S. Čecha

947, 949, 952, 1045, 1097, garáže

Teplická

1020

Henzlova

1500

nám. Dr. Vrbenského

919, 920, 940

A. Sovy

1246

2 421 258,00 Kčs

XXVIII. dem. území

J. Svátka

765, 826, 892, 899, 959

Průběžná

1025, 1026, 1439

M. Gorkého

916, 936, 1024

Teplická

861, 862, 864, 893

155 001,97 Kčs

XXIX. dem. území

Na popravišti

541, 606, 719, 1065, 1068

U náhonu

1818, 1886, Zelenina n. p.

B. Jablonského

534

U kamenného mostu

213, 1222

220 093,43 Kčs

XXX. dem. území

V. I. Lenina

550,575, 687, 735, garáže

Jablonského

1791

50 405,76 Kčs

XXXI. dem. území

marš. Rybalka

281, 611, 732, 961, 1022

U náhonu

987, 988, garáže

V. I. Lenina

282, 283, 284, 285,

286, 287, 298, 790, 915

250 509,71 Kčs

XXXII. dem. území

U pražské brány

247, 249

Rozmarýnova

215, 792

Nám. Dr. Šmerala

244 ,245, 246

marš. Rybalka

1475, 1476, 1477, 1478, garáže

227 397,52 Kčs

XXXIII. dem. území

Nám. Dr. Šmerala

239, 240, 241, 242, 243

Hvězdná

236, 237, 238

Rozmarýnova

217, 1081, garáže

U tržiště

218, 219, 220

122 597,54 Kčs

XXXIV. dem. území

A. A. Ždanova

228, 229

Nám. Dr. Šmerala

230

Hvězdná

231, 232, 233, 234, 235

U tržiště

221, 222, 223, 224, 225

nám. gen. Svobody

226, 227

296 134,35 Kčs

XXXV. dem. území

Hřbitovní

16, 813, 1894, garáže, stodola

V. I. Lenina

698, 886, 981, 982, 1153

R. Luxemburgové

1104, 1107, 1165, 1184, 1273, 1281

1319, 1501, 1544, zahradnictví

340 619,48 Kčs

XXXVI. dem. území

V. I. Lenina

294, 295, 296

Fučíkovy sady

297, 299, 590

J. Zeyera

300

Oblouková

602

69 939,74 Kčs

XXXVII. dem. území

Fučíkovy sady

301, 302

Oblouková

694

51 350,03 Kčs

XXXVIII. dem. území

U pražské brány

250, 449, 495

nám. Dr. Šmerala

251, 545

75 938,32 Kčs

XXXIX. dem. území

J. Žižky

733, 941, 1048, park

Čs. armády

110 (pivovar), 437, 930, 995, 1041

Sady Rudé armády

trafostanice

U města Chersonu

garáže

5 610 096,26 Kčs

XL. dem. území

Vančurova

1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Na střelišti

1920, 2073

Čs. armády

1071, 1867, 1872, 1899, 1901,

1903, 1904, 1906, 1907, 1914,

1915, 1918, zahradnictví

187 220,96 Kčs

XLI. dem. území

Teplická

578, 675, 680, 681, 731, 791,

816, 817, 818, 929

Henzlova

1030, 1054, 1055, 1056, 1073, 1251

S. Čecha

944, 948, 983, 1001, 1007,

1008, 1013, 1786

nám. Dr. Vrbenského

903, 904, 912, 939

332 236,53 Kčs

XLII. dem. území

Teplická

429, 564, 786, 789, 974

Okružní

393, 394, 395, 396, 397, 398,

399, 400, 401, 402, 875, sklady

Lidická

1400, 1401, 1402

nám. prof. Groha

1403, 1224

J. Svátka

1033, 1034, 1214, 1215,

dětské hřiště

1 750 634,68 Kčs

XLIII. dem. území

Okružní

388, 389, 390, 873, 895, 937,

972, 1023, 1202, 1203, 1265

Lidická

758, 759

Dr. Bendla

1842, 1843, zahrada, dílny

872 621,83 Kčs

XLIV. dem. území

Okružní

386, 480, 483, 540, 843,

1105, 1106, 1248, 1250,

1267, 1268, 1269, 1289,

1290, 1758

211 219,95 Kčs

XLV. dem. území

kpt. Jaroše

1169, 1187, 1189

Okružní

380, 381, 382, 384, 487, 661,

779, 806, 1171

Hašlerova

568, 1249, 1255

Sady u Běly

562, 646, 1154, zahrada

236 954,12 Kčs

XLVI. dem. území

Sady u Běly

371, 372, 373, 375, 376, 377,

378, 379, 497, 498, 528, 535,

654, 874, 989, 1326

474 328,79 Kčs

XLVII. dem. území

Okružní

368, 369, 370, 669, 745, 746

Jungmanovy sady

1459

870 789,00 Kčs

XLVIII. dem. území

Pražská

508, 722, 724, 820, 909, 910,

1016, 1035, 1234, 1334, 1376,

1377, 1379, 1386, 1388, 1414, 1700

Vtelenská

1262

323 279,31 Kčs

IL. dem. území

kpt. Jaroše

935, 968, 979

U Běly

869, dílny BSM

přemostění řeky Bíliny

854 143,00 Kčs

L. dem. území

Z. Nejedlého

22, 23, 24, 42, 174, 186

J. Hory

25, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45,

425, 1846

Úzká

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 48, 178, 457

Mírové nám.

44, 49, 50

J. Švermy

51, 84, 182, 183, 184, 421

nám. gen. Svobody

175, 176, 177, 179, 180, 181

3 474 797,62 Kčs

LI. dem. území

J. Švermy

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197

nám. gen. Svobody

198, 199, 200, 201, 202, 203,

204, 205, 206

Hvězdná

209, 210, 547

Tyršova

556, 557, 623, 624, 1253, 1254, 1272

1 622 731,00 Kčs

LIa. dem. území

J. Švermy

187, 188, 189, 190

P. Bezruče

216, 274

nám. 14. prosince

354

J. Hory

840

992 630,00 Kčs

LII. dem. území

Mírové nám.

1,2

2 125 844,00 Kčs

LIII. dem. území

P. Bezruče

53, 54, 355, 593, 657

Mírové nám.

55, 56, 57, 59, 60, 61

marš. Koněva

62, 63, 64, 65,

66, 67, 442, 444

1 666 122,00 Kčs

LIV. dem. území

Mírové nám.

78, 79, 80, 82, 83

Balbínova

1392

marš. Koněva

70, 71, 72, 74, 75, 76, 77

Barvířská

88, 89, 91, 92, 93, 632, 836,

837, 934, 1103, garáže

J. K. Tyla

95, 427, 456, 638, 854, 855,

866, 867, 958

2 442 820,00 Kčs

LV. dem. území

nám. 14. prosince

463

Tyršova

470, 573, 636, 1036

953 122,00 Kčs

LVI. dem. území

Jeronýmovo nám.

340

Havlíčkova

341, 342, 343, 344, 345, 346,

448, 503, 521, 546, 565, 631

nám. 14. prosince

347, 348, 476

841 351,00 Kčs

LVII. dem. území

marš. Koněva

332, 333, 334, 335, 336, 337,

443

Okružní

361, 362, 363, 364, 365, 491,

833, 834, 883

Jungmanovy sady

1738, ORGRES

1 026 391,00 Kčs

LVIII. dem. území

Smetanovo nám.

327 (Opera), 1323 (divadlo),

734 (lázně), zastávka DP,

most pod Operou

2 742 458,00 Kčs

LIX. dem. území

marš. Koněva

330, 500, 506, 572

Jeronýmovo nám.

465 (kostel)

Václavské nám.

504, 515, kostel sv. Václava

Husovo nám.

552, 555

Propadlá

554, 560, 720, garáže

Lužická

810, 1018, 1175, KSK - kanceláře,

Uhelné sklady

1 579 789,00 Kčs

LX. dem. území

marš. Koněva

516, 529, 549, 1519

Václavské nám.

409, 570

Husovo nám.

1260

670 693,00 Kčs

LXI. dem. území

Nádražní

592, 594, 614, 743, objekt SHD,

510 (510a), 530 (530a), 542

(542a), 543 (543a), 548, 740,

1482, 1733

3 387 487,00 Kčs

LXII. dem. území

Okružní

385, 1032

Kamenná

1046

J. Mánesa

1088, 1241, 1242

A. Sovy

1228, 1229

J. A. Komenského

1256 (Keramické závody)

757 541,00 Kčs

LXIII. dem. území

J. A. Komenského

750 (Repre), 1301, 1387, 1434, 1435

A. Sovy

412, 1486

3 325 291,00 Kčs

LXIV. dem. území

sklady BENZINA

1 106 757,00 Kčs

LXV. dem. území

559 (SVAZARM), kynologický

stadion, tenisové dvorce

33 485,00 Kčs

LXVI. dem. území

Kopistská

652, 1924, 1925,

1926, měnírna, dílny, garáže

Janovská

sklady

660 645,50 Kčs

LXVII. dem. území

Janovská

732, Keramické závody, TRIZON

Kopistská

sklady, KOH-I-NOOR, KOVOČAS,

Drahstav

2 780 073,00 Kčs

LXVIII. dem. území

Janovská

710, 725, stavební dvůr (SSŽ),

státní statky (dílna, sklady,

kanceláře), cihelna

1 191 452,00 Kčs

likvidace ČSD Most

Nádražní

498, 2000

Kopistská

12, 13, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

1235, betonová buňka, stavědlo,

sklady, jídelna, ubytovna,

přijímací budova, dřevěné kolny,

garáž, šatna, likvidace kolejiště,

likvidace kvádrů základových

patek, likvidace koryta řeky Bíliny

pod soumostím ČSD, most

v km 43,4 a 44,58 a 44,301

a 44,27, nadjezd v km 48,3,

podchod pro pěší na DLM

13 934 594,00 Kčs

ostatní objekty

Rok

Ulice

Popisné číslo domu

Náklady

(náměstí)

(objekt)

na demolici

1978

trasa rychlodráhy

úsek sídliště ČSD - Třída Budovatelů

1 520 204,00 Kčs

1984

Palackého

325, 811, 1003, 1233, 1324, 1340,

1381, 1387, 1520, 1549, 1586,

1609, 1745, 1746, 1771, 1841

1 252 876,00 Kčs

1981

starý závod Ležáky

1 352 387,00 Kčs

1982

J. K. Tyla

1568

174 941,00 Kčs

1985

Palackého

kotelna DLM

15 659,00 Kčs

1980

J. Nerudy

1325

441 806,00 Kčs

1985

nový závod Ležáky

595 912,92 Kčs

1978

úprava skládky

(SHD - DLM)

168 972,00 Kčs

1985

Palackého

silniční most

286 167,08 Kčs

1985

potrubní most

u BENZINY

35 982,00 Kčs

1984

Kopistská

likvidace stromoví

Janovská

likvidace stromoví

prostor BENZINY

likvidace stromoví

prostor lázní

likvidace stromoví

prostor silnice č. I/15

likvidace stromoví

70 598,00 Kčs

1984

Dvořákovy sady

likvidace porostů

55 242,00 Kčs

1984

zahrádkářská kolonie

likvidace zahrádek

17 757,00 kčs

1981

vykládací zařízení

demolice

betonárka

demolice

10 811 561,00 Kčs

1975 - 76

nemocnice

demolice

5 236 086,80 Kčs

1974 - 75

Ocelárny 1. máje

demolice

2 714 474,35 Kčs

1976

REPRE

úprava parkovací plochy

227 382,00 Kčs

1972

SPŠ

odkanalizování

81 421,00 Kčs

1974

klášter Minoritů

130 392,30 Kčs

1976

Tyršova

291, 349, 351, 445, 522, 537, 544,

551, 569, 584, 591, 595, 600, 604

591, 595, 600, 604, 612, 617, 635,

648, 754, 778, 857, 858, 1443

2 129 950,00 Kčs

likvidace kvádrů základových konstrukcí

8 277 948,00 Kčs

C E L K E M

108 988 267,00 Kčs